واحد گندزدائی

قبل از تخلیه پساب خروجی از تصفیه خانه ها و پکیج های تصفه فاضلاب به آبهای پذیرنده، تزریق به چاههای جذبی یا استفاده مجدد بمنظور مصارف مختلف صنعتی، بازچرخانی در پروسه تولید صنایع و یا استفاده مجدد در آبیاری فضای سبز و یا مقاصد کشاورزی، حذف ميكروب هاي بيماري زا توسط عمل گندزدايي مي بايست صورت گيرد. متداولترين روش های گندزدايي پساب استفاده از كلر و مشتقات آن، ازن و اشعه فرابنفش (UV) مي باشد.