هوادهي پله اي

در اين سيستم  عمل تغذيه فاضلاب به روش پله اي صورت گرفته و جريان  در آن از نوع نهر گونه بوده و زمان ماند حوض هوادهي معمولاً 3 تا 5 ساعت مي باشد و هوادهي در آن با استفاده از افشانك انجام مي شود. در اين روش مقدار هوادهي در طول حوض ثابت است ولي فاضلاب ورودي از چند نقطه در طول حوض توزيع مي گردد. در شکل زیر شمائی از دیاگرام جریان در سیستم لجن فعال به روش هوادهی پله ای نشان داده شده است.

 

شمائی از دیاگرام جریان در سیستم لجن فعال به روش هوادهی پله ای