هوادهي ممتد

در اين سيستم جريان از نوع اختلاط كامل يا نهر گونه بوده و زمان ماند حوض هوادهي معمولاً 18 تا 36 ساعت است . هوادهي با استفاده از افشانك و يا هوادهي سطحي مكانيكي صورت مي گيرد. لجن توليدي در اين سيستم تقريباً هضم شده بوده و نيازي به استفاده از  هاضم ها نمي باشد و در واقع لجن توليدي آماده آبگيري مي باشد. در شکل زیر شمائی از دیاگرام جریان در سیستم لجن فعال به روش هوادهی گسترده نشان داده شده است.

 

شمائی از دیاگرام جریان در سیستم لجن فعال به روش هوادهی گسترده