فرآيند كراس

جريان در اين سيستم از نوع نهر گونه بوده و زمان ماند در حوض هوادهي معمولاً 4 تا 8 ساعت و هوادهي با استفاده از افشانك صورت مي گيرد. در اين روش مقداري از لجن برگشتي قبل از ورود به حوض هاي هوادهي مورد هوادهي جداگانه قرار مي گيرد. در شکل زیر شمائی از دیاگرام جریان در سیستم لجن فعال به روش کراس نشان داده شده است.

 

شمائی از دیاگرام جریان در سیستم لجن فعال به روش کراس