صافي هاي چكنده

صافي هاي چكه اي بستري است از مصالح مناسب (نظير قلوه سنگ، سربار كوره هاي ذوب فلز و يا قطعات پلاستيكي) كه فاضلاب توسط دستگاه توزيع كننده (معمولاً از نوع بازوي دوار) طوري روي سطح آن توزيع مي شود كه هر قسمت از سطح به طور منقطع فاضلاب دريافت مي كند. فاضلاب در حركت خود به سمت پايين، سطح جانبي مصالح بستر را خيس مي كند و به تدريج فيلمي از ميكروارگانيسم ها روي سطح مصالح بستر تشكيل مي شود كه به طور منقطع يا متناوب با فاضلاب و هوا در تماس است. ميكروارگانيسم ها در هر بار عبور فاضلاب، مواد قابل تغذيه موجود در آن را جذب كرده و با استفاده از اكسيژن محلولي كه قبلاً  در تماس با هوا جذب كرده اند اين مواد را تجزيه كرده و قسمتي از آن را در متابوليسم حياتي خود به مصرف مي رسانند.نظر به اينكه با هر بار عبور فاضلاب از بستر صافي چكه اي ، فقط قسمتي از آلودگي هاي آن جدا مي شود، لذا براي تأمين راندمان بيشتر، مقداري از فاضلاب خروجي از بستر را برگشت داده و با فاضلاب ورودي به بستر مخلوط مي كنند. چون راندمان صافي هاي چكه اي بستگي به مقدار برگشت جريان دارد، لذا در مواردي كه درجه تصفيه خيلي بالا مطرح باشد صافي هاي چكه اي ممكن است به علت نياز به مقدار زياد برگشت لجن (چند برابر مقدار فاضلاب ورودي) در مقايسه با ساير روشهاي تصفيه (نظير لجن فعال) اقتصادي نباشد. ولي در مواردي كه درجه تصفيه خيلي بالا نباشد و همچنين در مرحله مابيني قبل از تصفيه نهايي، صافي هاي چكه اي كاربرد وسيعي دارند كه مورد اخير به نام راقينگ فيلتر (Roughing Filters) معروف است. استفاده از راقينگ فيلترها بخصوص در تصفيه فاضلاب صنعتي كاربرد بيشتري پيدا كرده است. سبكي وزن پلاستيك و امكان ايجاد حداكثر سطح جانبي در واحد حجم بستر، اجازه مي دهد كه بستر   صافي هاي چكه اي با مصالح پلاستيكي يا ساير مصالح، سطح كمتر ولي ارتفاع  بيشتري داشته باشد. اين نوع صافي ها به برج صافي (Filter Towers)  معروفند. ارتفاع موثر آنها (عمق بستر) تا حدود 10 متر نيز مي رسد. در برج صافي براي تسريع در هوا رساني ممكن است از دمنده هاي مكانيكي نيز استفاده گردد. از صافي هاي چكه اي در مواردي كه فاضلاب ، قابل تصفيه در فرآيند هوازي بيولوژيكي باشد مي توان استفاده نمود. فاضلاب ورودي به صافي هاي چكه اي بايد قبلاً از طريق حوضهاي ته نشيني مقدماتي مجهز به وسايل جدا سازي كفاب و چربي و يا وسايل مناسب ديگر به طور مؤثر پيش تصفيه گردد. در مواردي كه صافي چكه اي به عنوان مرحله اصلي تصفيه بيولوژيكي مطرح باشد، طراحي آن بايد به مقدار كاهش مورد نظر در اكسيژن خواهي مواد كربني و يا نيتروژني در ارتباط با شرايط آب پذيرنده صورت گيرد و در مواردي كه به عنوان  يكي از مراحل تصفيه بيولوژيكي مطرح مي گردد، طراحي آن بايد متناسب با مقتضيات مراحل بعدي تصفيه انجام شود. اشکال زیر شماي كلي صافي هاي چكنده و شمايي از داخل آن و دياگرام جريان فاضلاب در فيلترهاي چکنده را نشان مي دهد.

 

 

 

شماي کلي فيلتر چکنده و دیاگرام جریان