سيستم اكسيژن خالص

در اين سيستم  بجاي هوا از اكسيژن خالص استفاده مي شود. جريان از نوع اختلاط كامل بوده زمان اكسيژن دهي معمولاً 1 تا 3 ساعت است. در اين روش از چند واحد اكسيژن دهي كه به طور سري نسبت به يكديگر قرار گرفته اند استفاده مي شود. در اين سيستم معمولاً براي جلوگيري از اتلاف اكسيژن خالص، تانك هوادهي را بصورت سربسته احداث مي نمايند. در شکل زیر شمائی از دیاگرام جریان در سیستم لجن فعال به روش اكسيژن خالص نشان داده شده است.

 

شمائی از دیاگرام جریان در سیستم لجن فعال به روش اكسيژن خالص