روش هوادهي تدريجي

جريان در اين سيستم از نوع نهر گونه بوده و زمان ماند حوض هوادهي معمولاً 4 تا 8 ساعت و هوادهي با استفاده از افشانك است. افشانك ها طوري نصب مي گردند كه مقدار هوادهي در ابتداي حوض هوادهي متناسب با بار آلودگي ورودي، حداكثر مقدار بوده و در طول حوض با كاهش بار آلودگي به تدريج كم مي شود تا در انتهاي حوضچه به حداقل مقدار خود برسد. در شکل زیر شمائی از دیاگرام جریان در سیستم لجن فعال هوادهي تدريجي نشان داده شده است.

 

 شمائی از دیاگرام جریان در سیستم لجن فعال هوادهی تدریجی