روش هاي متداول تصفيه بیولوژیکی فاضلاب (تصفيه ثانويه فاضلاب)

روش هايي از تصفيه فاضلاب كه در آن حذف مواد آلوده توسط فعاليتهاي بيولوژيكي موجودات زنده انجام مي گيرد، تصفيه بيولوژيكي ناميده مي شوند. تصفيه بيولوژيكي براي حذف کربن، نيتروژن و فسفر موجود در فاضلاب كه معمولاً ناپايدار و فساد پذيرند توسط موجودات ريز و ميكروسكوپي، با تجزيه آنها و تبديل به تركيبات پايدار صورت مي پذيرد. اين تركيبات بعداً ته نشين شده و به صورت لجن بيولوژيكي از فاضلاب قابل جداسازي مي باشد. البته لجن مزبور حاوي مقدار زيادي باكتريهاي فعال مي باشد كه در امر تصفيه نقش مهمي را ايفا مي نمايند و در روش هاي مصنوعي تصفيه، اين لجن اصطلاحاً لجن فعال ناميده مي شود. براي بالا بردن كيفيت تصفيه و كارآيي سيستم، بخشي از لجن فعال در برخي از سيستم ها مجدداً به مدار تصفيه برگردانده مي شود. در اكثر موارد با توجه به شرايط محيط مي توان فاضلاب را به طريقه بيولوژيكي تصفيه نمود. تصفيه ثانويه فاضلاب به منظور جداسازي مواد معلق باقيمانده از تصفيه مقدماتي و مواد محلول و كلوئـيدي انجام مي گيرد. متداول ترين روش جداسازي اين مواد، تصفيه بيولوژيكي فاضلاب مي باشد و معمولاً يا توسط باكتري هاي هوازي و يا توسط باكتري هاي بي هوازي صورت مي پذيرد. عوامل اصلي تصفيه بيولوژيكي همانا موجودات زنده ميكروسكوپي هستند كه در شرايط مناسب با وجود اكسيژن رشد و نمو پيدا كرده و موجب فعل و انفعالاتي در فاضلاب مي گردند كه نتيجه آن تجزيه مواد آلي فاضلاب و تبديل عناصر ناپايدار و فاسد شدني به مواد پايدار و غيرقابل فاسد شدن مي باشد. اين مواد در پروسه تصفيه ته نشين شده و به عنوان لجن فعال يا مورد استفاده قرار گرفته و يا از مدار تصفيه خارج مي گردند علاوه بر مواد پايدار و قابل ته نشيني از اين فعل و انفعالات عناصر ديگري از جمله آب و انيدريد كربنيك و … نيز به دست مي آيد. در شکل زیر  فاز زمانی رشد میکروارگانیسم ها در فاضلاب نشان شده است.

 

– فاز زمانی رشد میکروارگانیسم ها در فاضلاب

عملاً روش هاي كاربردي تصفيه بيولوژيکي به دو گروه اصلي پروسه معلق و پروسه رشد الحاقي تقسيم مي گردند. عمده ترين روش فرآيند ‏ رشد الحاقي صافيهاي چكنده و معروفترين فرآيند ‏رشد معلق سيستم لجن فعال و بركه هاي تثبيت و لاگون هاي هوادهي مي باشد.