روش نهرهاي اكسيداسيون

در اين سيستم  بجاي حوض هوادهي از نهر طويل و كم عمق كه به صورت يك حلقه بسته است استفاده مي شود . با استفاده از هواده هاي شانه اي دوار (Brush Rotary Aerators) فاضلاب در اين نهر با سرعت كم (حدود  5/0 متر برثانيه) به جريان مي افتد. قسمتي از هوادهي از طريق عمل هواده هاي مزبور و بقيه بر اثر تماس سطحي فاضلاب و هوا در طول مسير طولاني نهر تأمين مي شود، جريان در اين نهرها از نوع  نهر گونه است. در شکل زیر شمائی از تصفیه فاضلاب به روش نهر اکسیداسیون نشان داده شده است.

 

شمائی از تصفیه فاضلاب به روش نهر اکسیداسیون

 

نمونه واقعی از تصفیه خانه فاضلاب به روش نهر اکسیداسیون