روش متعارف لجن فعال

جريان در اين سيستم از نوع نهر گونه بوده و زمان ماند حوض هوادهي معمولاً 4 تا 6 ساعت است . اين روش بطور معمول داراي بيشترين كاربرد در طرحهاي تصفيه فاضلاب است. سيستم هوادهي در اين روش معمولاً از نوع سطحي مي باشد. شكل حوض نيز مي بايست به صورت كانالي مستطيلي براي ايجاد شرايط جريان نهر گونه طراحي گردد. در شکل زیر شمائی از دیاگرام جریان در سیستم لجن فعال متعارف نشان داده شده است.

 

شمائی از دیاگرام جریان در سیستم لجن فعال متعارف