روش اختلاط كامل

جريان در اين سيستم از نوع اختلاط كامل بوده و اين شرايط از طريق حوضهاي با جريان مستمر توأم با بهم زني (Continues Flow- Stirred Tank) حاصل مي شود. زمان ماند حوض هوادهي 3 تا 5 ساعت بوده و سيستم هوادهي معمولا با استفاده از افشانك و يا هوادهي سطحي است. شكل حوض هوادهي در اين سيستم مي بايست بصورت مربع طراحي گردد. در شکل زیر شمائی از دیاگرام جریان در سیستم لجن فعال به روش اختلاط کامل نشان داده شده است.

 

شمائی از دیاگرام جریان در سیستم لجن فعال به روش اختلاط کامل