دیسک یا تماس دهنده بیولوژیکی چرخان (RBC)

اين سيستم که يك سیستم كامل تصفيه فاضلاب است، در حقیقت یک بیوراکتور رشد چسبیده است و بصورت پوشش دار يا بدون پوشش فوقاني ساخته مي شود.در این سیستم ها از دیسک های بیولوژیکی چرخان استفاده می گردد که 40 درصد آن در درون فاضلاب مستغرق بوده و 60 درصد نیز در زمان چرخش بیرون از فاضلاب و در تماس با عوامل محیطی قرار می گیرد. این سیستم شامل يكسري از ديسك هاي مدور محصور پلي استيرن يـا پلـي وينيـل كلريـد مي باشد كه در فاضلاب مستغرق است و در ميان آن به گردش در مـي آيـد. اکسیژن مورد نیاز بر اثر تماس صفحه ها با هوا تأمین می گردد و چرخش دیسک ها و شفت مرکزی توسط الکتروموتور و گیربکس انجام می پذیرد.در این سیستم لایه ای از باکتری های هوازی بر روی تماس دهنده ها تشکیل می گردد با چرخش تماس دهنده ها بیوفیلم تشکیل شده در معرض هوا قرار می گیرد و باکتری ها شروع به رشد بر روی تماس دهنده ها می کنند به مرور زمان باکتری های هوازی مواد مغذی فاضلاب را مصرف و بر روی تماس دهنده بر حجم شان افزوده می گردد این امر موجب سنگین شدن توده باکتری و در نتیجه جدا شدن لخته ای آنها می گردد و دوباره عمل فوق تکرار و فاضلاب تصفیه می شود. 

 

شماي کلي تماس دهنده بیولوژیکی چرخان (RBC) بصورت روباز و پوشیده