تصفيه فاضلاب به روش لجن فعال

تصفيه فاضلاب با استفاده از لجن فعال يكي از انواع روش هاي تصفيه بيولوژيكي به شمار مي رود. اين روش فرآيندي است بيولوژيكي و هوازي كه از فعل و انفعالات ميكروارگانيسم هاي موجود در فاضلاب استفاده نموده و آلودگي را تا حد معيني تنزل مي دهد. در اين روش فاضلاب پس از خروج از واحد هاي تصفيه مقدماتي وارد حوض هوادهي  مي گردد .در اين حوض بر اثر هوادهي مصنوعي به فاضلاب ، اكسيژن  در مايع مخلوط به صورت محلول در آمده و به مصرف ميكروارگانيسم ها مي رسد. توده ميكروارگانيسم ها در مجاورت اكسيژن محلول تكثير پيدا نموده و مواد آلي فاضلاب را به مصرف مي رسانند. شکل زیر دیاگرام ایده آل تصفيه فاضلاب به روش لجن فعال را نشان می دهد.

 

 دیاگرام ایده آل تصفيه فاضلاب به روش لجن فعال

 

  • عمل تماس فاضلاب با هوا به دو صورت زير انجام مي گيرد:

1- دميدن هوا به درون فاضلاب با كمك كمپرسور و بلوئر و توسط لوله هاي تحت فشار كه به اين عمل هوادهي عمقي نيز مي گويند. در اين نوع هوادهي، هوا با فشار زياد توسط لوله هاي رابط ديفيوزر (Difuser) تقريباً  از 30 سانتيمتري كف حوض به درون فاضلاب تزريق مي گردد. شكل زیر شماي كلي از اين سيستم را نشان مي دهد. حبابهاي هوا در تماس با فاضلاب مسير خود را به سمت سطح مايع طي  مي نمايند و در مسير خود و در تماس با فاضلاب قسمتي از اكسيژن هوا در مايع حل مي گردد كه نياز ميكروارگانيسم ها را تأمين مي نمايد. از محاسن اين سيستم هوادهي مي توان به جذب مقدار زيادي از اكسيژن به علت طي مسير طولاني توسط فاضلاب اشاره نمود.

 

2- نوع ديگر هوادهي به فاضلاب استفاده از هواده هاي سطحي مي باشد. در اين سيستم با بر هم زدن، پخش كردن و پاشيدن قطرات فاضلاب به هوا، سطح تماس سيال با هوا افزايش يافته و به فاضلاب هوا رساني مي گردد. در اين روش هواده ها روي پل خارج از مايع مخلوط قرار گرفته و فقط پروانه آنها در عمق معيني از مايع قرار مي گيرد. هواده ها فاضلاب را شديداً بهم مي زنند تا از ته نشين شدن مواد معلق جلوگيري به عمل آورده و نيز سطح تماس مايع مخلوط را با هوا افزايش دهند. فاضلاب از اين طريق اكسيژن مورد نياز ميكروارگانيسمها را دريافت نموده و در خود حل مي نمايد. از مزاياي عمده اين روش سادگي عمل راهبري و نگهداري بوده ضمن آنكه برحسب نياز، عمق غوطه وري پروانه ها در فاضلاب قابل تغيير مي باشد. عيب اساسي اين روش عملكرد آن در مناطق سردسير است كه در درجات معيني احتمال يخ زدگي و افت راندمان وجود دارد. شكل زیر اشكال مختلف هواده هاي سطحي را نشان مي دهد. در حوضچه هوادهي ميكروارگانيسم با دريافت اكسيژن به مقدار كافي، مواد آلي و ناپايدار فاضلاب را تجزيه نموده و به مواد پايدار و فسادناپذير تبديل مي نمايد. سپس مايع وارد حوض ته نشيني ثانويه مي گردد و در اين حوضچه مواد قابل ته نشيني كه حاوي مقدار زيادي موجودات ذره بيني زنده و فعال مي باشد، رسوب نموده و تشكيل لجن فعال را مي دهد. مقداري از اين لجن براي تسريع در عمل تجزيه مواد آلي و بالا بردن راندمان تصفيه مجدداً به حوض هوادهي برگشت داده شده و بخش ديگر كه مازاد بر نياز مي باشد تحت عنوان لجن اضافي مستقلاً يا توأم با لجن حوض ته نشيني اوليه براي تصفيه از مدار خارج گشته و به مخازن تغليظ و هضم لجن فرستاده مي شود. پساب تصفيه شده از حوض ته نشيني ثانويه خارج شده و در حوضچه ديگري براي حصول اطمينان از اينكه حاوي هيچ گونه باكتري بيماري زايي نباشد، كلرزني مي گردد.

 

اشکال مختلف هواده هاي سطحي

شمائی از دیاگرام و نمونه واقعی انجام عمل هواده سطحی فاضلاب