تثبيت با تماس مواد جامد

در اين سيستم لجن برگشتي از حوض هاي ته نشيني نهايي، مقدمتاً در يك حوض هوادهي حدود  3 تا 6 ساعت مورد هوادهي قرارگرفته و سپس به حوض هوادهي ديگري  انتقال مي يابد كه فاضلاب نيز به آن وارد مي شود. زمان هوادهي در حوض دوم معمولاً 5/0 تا 1 ساعت است. در اين روش از خاصيت جذب لجن هوادهي شده براي جدا كردن آلودگي هاي فاضلاب استفاده مي گردد. جريان از نوع نهر گونه بوده و هوادهي با استفاده از افشانك و يا هوادهي سطحي مكانيكي صورت مي گيرد. در شکل زیر شمائی از دیاگرام جریان در سیستم لجن فعال به روش تثبیت تماسی نشان داده شده است.

 

شمائی از دیاگرام جریان در سیستم لجن فعال به روش تثبيت با تماس مواد جامد (تثبیت تماسی)